Cân điện tử các loại

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Phục vụ quá trình cân sơn, cân mẫu thí nghiệm.