Cờ lê vòng miệng

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Dụng cụ có 1 đầu vòng và 1 đầu miệng, cả 2 đầu có cùng 1 cỡ