Kính hiển vi các loại

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Bao gồm kính hiển vi cơ học và kính hiển vi điện tử được kết nối với máy tính thông qua USB