Ống thoát nước các loại

Liên hệ
- 0243 37367891 -

Sử dụng cho hệ thống dẫn và thoát nước

Bao gồm cả ống cứng và ống mềm.